Thẩm định giá bất động sản

Thẩm định giá bất động sản là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền quyền sở hữu bất động sản phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Quyền sở hữu bất động sản ở đây bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá.

Mục đích thẩm định giá bất động sản

 • Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;
 • Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế ;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư;
 • Chứng minh tài sản, du học, du lịch, định cư….;
 • Các mục đích khác
muc dich tham dinh gia bat dong san

Nguyên tắc thẩm định giá bất động sản

Giá cả bất động sản luôn biến đổi không ngừng trên thị tường bất động sản dưới sự ảnh hưởng của các nguyên nhân khách quan và sự biến đổi theo chu kỳ. Vì thế việc thẩm định giá bất động sản ngày càng trở nên cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng, minh bạch cho các bên tham gia thị trường.

Những nguyên tắc mà PSD Value sử dụng để thẩm định giá bất động sản bao gồm:

 • Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất
 • Nguyên tắc cung – cầu
 • Nguyên tắc thay đổi
 • Nguyên tắc thay thế
 • Nguyên tắc cân bằng
 • Nguyên tắc tăng hoặc giảm
 • Nguyên tắc phân phối thu nhập
 • Nguyên tắc đóng góp
 • Nguyên tắc phù hợp
 • Nguyên tắc cạnh tranh
 • Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai
phuong phap tham dinh gia bat dong san

Các phương pháp thẩm định giá bất động sản

Hiện nay có nhiều phương pháp để định giá tài sản, tuy nhiên với thẩm định giá bất động sản thì những phương pháp thẩm định cần có cơ sở lý luận chặt chẽ, có cơ sở khoa học, được phân tích, đánh giá các tác động ảnh hưởng và tuân thủ tuyệt đối các quy tắc định giá.

Cho nên, với thẩm định giá bất động sản, PSD Value đưa ra 6 phương pháp thẩm định giá bất động sản một cách tối ưu và nhanh chóng gồm:

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp chi phí
 • Phương pháp vốn hóa
 • Phương pháp chiết trừ
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Phương pháp thặng dư

Hồ sơ thẩm định giá bất động sản

Đối với cá nhân

 • Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu tài sản (đối với khách hàng không phải là chủ sở hữu tài sản).
 • Giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng
 • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (sơ đồ thửa đất, diện tích, vị trí, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng,…)

Đối với tổ chức

 • Pháp nhân tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập).
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu tài sản (đối với khách hàng không phải là chủ sở hữu tài sản).
 • Giấy chứng nhận QSDĐ, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng chuyển nhượng, Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất …
 • Tờ khai nộp thuế QSDĐ (thuế trước bạ, tiền sử dụng đất).
 • Bản đồ hiện trạng, vị trí.
 • Giấy phép xây dựng.
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
 • Tờ khai lệ phí trước bạ.
 • Hồ sơ dự toán, thiết kế.
 • Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành.
 • Bản vẽ (thiết kế, hoàn công, hiện trạng, vị trí)
 • Hồ sơ quyết toán (nếu có).

ho so tham dinh gia bat dong san

Quy trình thẩm định giá bất động sản

Bước 1: Xác định tồng quá nhà đất thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá

Các đặc điểm cơ bản về pháp lý, về kinh tế kỹ thuật của tài sản cần thẩm định giá.

Mục đích thẩm định giá:

Thẩm định viên phải xác định và nhận thức mục đích thẩm định giá của khách hàng. Mục đích thẩm định giá phải được nêu rõ trong báo cáo thẩm định giá.

Xác định khách hàng, yêu cầu của khách hàng; những người sử dụng kết quả thẩm định giá.

Những điều kiện ràng buộc trong xác định đối tượng thẩm định giá:

Thẩm định viên phải đưa ra những giả thiết và những điều kiện bị hạn chế đối với: những yêu cầu và mục đích thẩm định giá của khách hàng; những yếu tố ràng buộc ảnh hưởng đến giá trị tài sản; những giới hạn về: tính pháp lý, công dụng của tài sản, nguồn dữ liệu, sử dụng kết quả; quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá.

Việc đưa ra những điều kiện hạn chế và ràng buộc của thẩm định viên phải dựa trên cơ sở:

 • Có sự xác nhận bằng văn bản của khách hàng và trên cơ sở nhận thức rõ ràng những điều kiện đó sẽ tác động đến bên thứ ba thông qua kết quả thẩm định giá.
 • Phù hợp với quy định của luật pháp và các quy định hiện hành khác có liên quan.
 • Trong quá trình thẩm định giá, nếu thẩm định viên thấy những điều kiện hạn chế và ràng buộc đưa ra là không chặt chẽ hoặc thiếu cơ sở thì phải xem xét lại và thông báo ngay cho giám đốc doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và cho khách hàng.

Xác định thời điểm thẩm định giá. Việc xác định đặc điểm, bản chất (tự nhiên, pháp lý) của tài sản cần thẩm định giá phải được thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng thẩm định giá và ý kiến đánh giá về giá trị của tài sản được đưa ra trong phạm vi thời gian cho phép của hợp đồng.

Xác định nguồn dữ liệu cần thiết cho thẩm định giá.

Xác định cơ sở giá trị của tài sản.

Trên cơ sở xác định khái quát về đặc điểm, loại hình tài sản cần thẩm định giá, thẩm định viên cần xác định rõ loại hình giá trị làm cơ sở cho việc thẩm định giá: giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường.

 • Giá trị thị trường: được xác định tuân theo những quy định tại tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 (TĐGVN 01).
 • Giá trị phi thị trường: được xác định tuân theo những quy định tại tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 (TĐGVN 02).

Việc xác định giá trị làm cơ sở cho thẩm định giá phải phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá bất động sản

Việc lập kế hoạch một cuộc thẩm định giá nhằm xác định rõ những bước công việc phải làm và thời gian thực hiện từng bước công việc cũng như toàn bộ thời gian cho cuộc thẩm định giá.

Nội dung kế hoạch phải thể hiện những công việc cơ bản sau:

 • Xác định các yếu tố cung-cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với tài sản được mua/bán và đặc điểm thị trường.
 • Xác định các tài liệu cần thu thập về thị trường, về tài sản, tài liệu so sánh.
 • Xác định và phát triển các nguồn tài liệu, đảm bảo nguồn tài liệu đáng tin cậy và phải được kiểm chứng.
 • Xây dựng tiến độ nghiên cứu, xác định trình tự thu thập và phân tích dữ liệu, thời hạn cho phép của trình tự phải thực hiện.
 • Lập đề cương báo cáo kết quả thẩm định giá.

Bước 3: Khảo sát thực thế, thu thập thông tin

Khảo sát hiện trường. Thẩm định viên phải trực tiếp khảo sát hiện trường:

– Đối với bất động sản, thẩm định viên phải khảo sát và thu thập số liệu về:

 • Vị trí thực tế của bất động sản so sánh với vị trí trên bản đồ địa chính, các mô tả pháp lý liên quan đến bất động sản.
 • Chi tiết bên ngoài và bên trong bất động sản, bao gồm: diện tích đất và công trình kiến trúc; khung cảnh xung quanh, cơ sở hạ tầng (cấp và thoát nước, viễn thông, điện, đường), loại kiến trúc, mục đích sử dụng hiện tại, tuổi đời, tình trạng duy tu, sửa chữa…
 • Đối với công trình xây dựng dở dang, thẩm định viên phải kết hợp giữa khảo sát thực địa với báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu đang xây dựng công trình.

-Trong quá trình khảo sát, để có đầy đủ chứng cứ cho việc thẩm định giá, thẩm định viên cần chụp ảnh tài sản theo các dạng (tòan cảnh, chi tiết), các hướng khác nhau.

Thu thập thông tin.

Bên cạnh thông tin, số liệu thu thập từ khảo sát hiện trường, thẩm định viên phải thu thập các thông tin sau:

 • Các thông tin liên quan đến chi phí, giá bán, lãi suất, thu nhập của tài sản so sánh.
 • Các thông tin về yếu tố cung – cầu, lực lượng tham gia thị trường, động thái người mua – người bán tiềm năng.
 • Các thông tin về tính pháp lý của tài sản.
 • Các số liệu về kinh tế xã hội, môi trường, những yếu tố tác động đến giá trị, những đặc trưng của thị trường tài sản để nhận biết sự khác nhau giữa khu vực tài sản thẩm định giá toạ lạc và khu vực lân cận.
 • Các thông tin về những yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của tài sản (địa chất, bản đồ địa chính, quy hoạch, biên giới hành chính, cơ sở hạ tầng…).
 • Để thực hiện thẩm định giá, thẩm định viên phải dựa trên những thông tin thu thập từ các nguồn: khảo sát thực địa; những giao dịch mua bán tài sản (giá chào, giá trả, giá thực mua bán, điều kiện mua bán, khối lượng giao dịch…) thông qua phỏng vấn các công ty kinh doanh tài sản, công ty xây dựng, nhà thầu, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng; thông tin trên báo chí (báo viết, nói, hình) của địa phương, trung ương và của các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường tài sản; thông tin trên các văn bản thể hiện tính pháp lý về quyền năng của chủ tài sản, về các đặc tính kinh tế, kỹ thuật của tài sản, về quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của vùng có liên quan đến tài sản. Thẩm định viên phải nêu rõ nguồn thông tin trong báo cáo thẩm định giá và phải được kiểm chứng để bảo đảm độ chính xác của thông tin.

Bước 4: Phân tích thông tin

Là quá trình đánh giá tác động của các yếu tố đến mức giá của tài sản cần thẩm định.

Phân tích những thông tin từ khảo sát hiện trường tài sản.

Phân tích những đặc trưng của thị trường tài sản cần thẩm định giá.

 • Bản chất và hành vi ứng xử của những người tham gia thị trường: Đối với tài sản là nhà cửa dân cư, bao gồm: tuổi tác, cơ cấu gia đình, mức độ thu nhập của nhóm cung và nhóm cầu, mức độ mở rộng thị trường tài sản loại này với những người mua tiềm năng.
 • Xu hướng cung cầu trên thị trường tài sản.
 • Những xu hướng tăng giảm về nguồn cung, tăng giảm về nhu cầu của những tài sản tương tự hiện có trên thị trường.
 • Ảnh hưởng của xu hướng trên đến giá trị tài sản đang thẩm định giá

Phân tích về khách hàng:

 • Đặc điểm của những khách hàng tiềm năng.
 • Sở thích của khách hàng về vị trí, quy mô, chức năng và môi trường xung quanh tài sản.
 • Nhu cầu, sức mua về tài sản.

Phân tích về việc sử dụng tốt nhất và tối ưu tài sản.

 • Thẩm định viên cần xem xét khả năng sử dụng tốt nhất một tài sản trong bối cảnh tự nhiên, hoàn cảnh pháp luật và tài chính cho phép và mang lại giá trị cao nhất cho tài sản.
 • Thẩm định viên cần đánh giá cụ thể việc sử dụng tài sản trên các khía cạnh:

– Sự hợp lý, tính khả thi trong sử dụng tài sản, xem xét đến mối tương quan giữa việc sử dụng hiện tại và sử dụng trong tương lai.

– Sự thích hợp về mặt vật chất, kỹ thuật đối với việc sử dụng tài sản: xác định và mô tả đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tính hữu dụng của tài sản.

– Sự hợp pháp của tài sản trong việc sử dụng, những hạn chế riêng theo hợp đồng, theo quy định của pháp luật.

– Tính khả thi về mặt tài chính: phân tích việc sử dụng tiềm năng của tài sản trong việc tạo ra thu nhập, xem xét tới các yếu tố giá trị thị trường, mục đích sử dụng trong tương lai, chi phí phá bỏ và giá trị còn lại của tài sản, lãi suất, rủi ro, giá trị vốn hoá của tài sản.

– Hiệu quả tối đa trong sử dụng tài sản: xem xét đến năng suất tối đa, chi phí bảo dưỡng, các chi phí phát sinh cho phép tài sản được sử dụng đến mức cao nhất và tốt nhất.

Bước 5: Xác định giá trị tài sản thẩm định giá

Thẩm định viên phải nêu rõ các phương pháp được áp dụng để xác định mức giá trị của tài sản cần thẩm định giá.

Thẩm định viên cần phân tích rõ mức độ phù hợp của 01 hoặc nhiều phương pháp trong thẩm định giá được sử dụng với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của tài sản và với mục đích thẩm định giá.

Thẩm định viên cần nêu rõ trong báo cáo thẩm định phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng làm căn cứ chủ yếu, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra chéo, từ đó đi đến kết luận cuối cùng về giá trị thẩm định.

Bước 6: Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan

Nội dung báo cáo, chứng thư thẩm định giá thực hiện theo quy định tại tiêu chuẩn số 04 (TĐGVN 04) về “Báo cáo kết quả, hồ sơ, chứng thư thẩm định giá.”